GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

1. AMAÇ, KAPSAM VE VERİ SORUMLUSU

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Procenne Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte, Ziyaretçi, Müşteri, Aday Müşteri, Tedarikçi, Tedarikçi/Taşeron Çalışanı, Çalışan Adayı, Çevrimiçi Ziyaretçi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca aydınlatmayı hedeflemektedir.

Verilerin işlenmesinde veri sorumlusu, olan Procenne Teknoloji A.Ş. (“Şirket”)’nin iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Posta adresi: İstanbul Teknokenti, İÜ Avcılar Kampüsü, No: 224, Avcılar, İstanbul/Türkiye
 • Telefon: +90 (212) 691 61 67
 • E-posta: privacy@procenne.com

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu ilke uyarınca özellikle, Veri Sorumlusu olarak kişisel veri işleme amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken çıkarlarınızı ve makul beklentilerinizi de dikkate almakta, haklarımızı kötüye kullanmamakta ve veri işleme faaliyetlerimizde şeffaflık prensibine uygun hareket etmekteyiz.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin önemini vurgulayan bu ilke doğrultusunda meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirketbünyesinde oluşturulmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu kontrol edilmekte ve kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, bu ilke 6698 sayılı KVKK uyarınca sahip olduğunuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile de uyumlu olarak uygulanmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Bu bağlamda, kişisel veri işleme faaliyetlerimizin, ilgili kişilerce açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlamakta, hangi amaçlara ve hukuki işleme şartlarına dayandığını işbu İlkeler’in 5 ve 7. maddeleri ile tespit ve açıkça ifade etmekteyiz.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine bu ilke kapsamında mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamakta veya işlenmemektedir.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu konuda, Veri Sorumlusu olarak, ilgili idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Temel kural kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlenememesi olup, bu istisnaya göre kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu doğrultuda, rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması şartıyla kişisel verilerin işlenebileceği öngörülmektedir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu şart ile geçerli bir sözleşmede bulunulan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla taraflara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi durumunda ayrıca açık rızaya gerek bulunmayacaktır.

3.4 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş, yani sizin tarafınızdan kamuoyu ile paylaşılmış olması halinde, işlenebilecektir. Bu noktada, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Buna göre, Şirket, çalışanının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, çalışanların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesi gibi amaçlarla kişisel verileri işlenebilir. Öte yandan bu gibi durumlarda dahi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulacak ve ilgili kişinin menfaat dengesinin gözetilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verilerin açık rızaya dayanılarak işlenmesi asıl kural olmakla birlikte, işbu maddede belirtilen diğer şartların varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızasına dayanılmamaktadır. Aksi halde, hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilebilecektir. Bu bağlamda kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri SahibiVeri Kategorisi
MüşteriKimlik Bilgisi
Finansal Bilgiler
Hukuki İşlem Bilgisi
Görsel ve İşitsel Bilgiler
İşlem Güvenliği
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi
İletişim Bilgisi
Pazarlama Bilgisi
Müşteri İşlem Bilgisi
Çalışan AdayıKimlik Bilgisi
İletişim  Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
Mesleki Deneyim Bilgisi
Özlük Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Aday MüşteriKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Pazarlama Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
ZiyaretçiKimlik Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi               
İşlem Güvenliği Bilgisi
Sağlık Bilgisi
Diğer (HES Kodu) Bilgisi
Tedarikçi /İş Ortağı YetkilisiKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Finansal Bilgiler
Hukuki İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Tedarikçi /Taşeron ÇalışanıKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Sağlık Bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
Mesleki Deneyim Bilgisi
Özlük Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Çevrimiçi Ziyaretçi- ÜyeKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket’te, 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

5.1 MÜŞTERİ

İşleme AmacıVeri Kategorisi
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesiKimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel, Hukuki İşlem, Finans, Müşteri İşlem
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimiKimlik, Finans, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel, İşlem Güvenliği, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Pazarlama  
Finans ve muhasebe işlerinin takibiKimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem
Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrasıKimlik, İletişim, Pazarlama, Müşteri İşlem
Müşteri talep ve şikayetlerinin takibiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrasıKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

5.2 ÇALIŞAN ADAYI

İşleme AmacıVeri Kategorisi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrasıKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği
Personel temin süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
 • ADAY MÜŞTERİ
İşleme AmacıVeri Kategorisi
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimiKimlik, Finans, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel, İşlem Güvenliği, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Pazarlama  
Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrasıKimlik, İletişim, Pazarlama, Müşteri İşlem
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrasıKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği
 • ZİYARETÇİ
İşleme AmacıVeri Kategorisi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiFiziksel Mekan Güvenliği
Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin teminiKimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği, Sağlık ve HES Kodu Bilgisi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibiKimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği
Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin teminiKimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği
Teknik ve ticari iş güvenliğinin teminiKimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği
Kurum operasyonlarının güvenliğinin teminiKimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği
Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesiKimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği
 • TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ
İşleme AmacıVeri Kategorisi
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Finans, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Finans, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem
 • TEDARİKÇİ / TAŞERON ÇALIŞANI
İşleme AmacıVeri Kategorisi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrasıKimlik, İletişim, Sağlık, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Mesleki Deneyim, Özlük, İşlem Güvenliği
Özlük faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Sağlık, Mesleki Deneyim, Özlük
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiKimlik, İletişim, Sağlık, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Mesleki Deneyim, Özlük, İşlem Güvenliği
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim
 • ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
İşleme AmacıVeri Kategorisi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesiKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği
Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesiKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri’nin 3. ve 5. Maddelerinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1 MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2 ADAY MÜŞTERİ

Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3 ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4 ZİYARETÇİ

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak veya açık rızanız alınarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, toplantı odaları ve etkinlik alanları, yemek alanları, kafeterya, giriş bekleme alanı, otopark, asansörler ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5 TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ

Tedarikçi / İş Ortağı yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.6 TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI

Tedarikçi / İş Ortağı çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak veya açık rıza alınarak fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.7 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi / Üye, kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, kişilerin ve sistemlerin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. Kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, Şirket tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı KVKK’ya uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

11. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak ve veri sorumlusu olduğumuz faaliyetlere dair, 6698 sayılı KVKK 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak procenne@hs01.kep.tr KEP adresimize, kvkk@procenne.com e-posta adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Üniversite Mah. Sarıgül Sok. No: 37/1 Teknokent Avcılar/İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıda yer alan haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMUNU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ