Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) kapsamında; kimlik, iletişim, cv bilgileri, başvurulan pozisyon bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler şeklindeki kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Procenne Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenecektir.

  • Tanımlar
  • Kişisel Veri                                          : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  • Veri Sorumlusu                                   : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşleme AmacıVeri Kategorisi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, cv bilgileri, başvurulan pozisyon bilgisi, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, İşlem güvenliği bilgisi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, cv bilgileri, başvurulan pozisyon bilgisi, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim
  • Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz 3.kişilere aktarılmamaktadır.

  • Yöntem ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı olarak toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde ve 6698 sayılı KVKK’ın 5. maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak; otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir..

  • Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’ın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; procenne@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile  kvkk@procenne.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile İstanbul Teknokenti, İÜ Avcılar Kampüsü, No:224, Avcılar/ İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.