Demo Talebi Aydınlatma Metni

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında; kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Çalıştığı kurum bilgisi), işlem güvenliği, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler şeklindeki kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Procenne Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenecektir.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşleme AmacıVeri Kategorisi
İş Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, mesleki deneyim, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, işlem güvenliği
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, mesleki deneyim, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, iletişim, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
  • Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; mal ve hizmetlerimize ilişkin satış ve tanıtım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

  • Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda otomatik yolla toplanacak olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız, 2. fıkranın ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nin 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; procenne@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile  kvkk@procenne.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile İstanbul Teknokenti, İÜ Avcılar Kampüsü, No:224, Avcılar/ İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.